Identifikačný list výskumu ID: DAVM 007

Autor výskumu: Morvayová Daniela, Mgr., Gregussová Monika, Mgr., Výskumný ústav Detskej Psychológie a Patopsychológie, Trnavská cesta 112, Bratislava
Obdobie zberu dát:
jún 2004- jún 2006
Zber dát:
Výskumný ústav Detskej Psychológie a Patopsychológie, Trnavská cesta 112, Bratislava

Abstrakt

Cieľom nášho výskumu bolo zmapovať predstavy dospievajúcich o mužskej a ženskej roli, o fungovaní partnerského vzťahu, sexualite, a zistiť ich úroveň vedomostí o antikoncepcii a nebezpečenstve sexuálneho zneužitia. Získané poznatky mali slúžiť aj pri tvorbe preventívneho programu: „Výchova k partnerským vzťahom a sexualite pre žiakov 9. ročníkov“, ktorý sme realizovali v dvoch experimentálnych triedach. Výskum sme realizovali v rokoch 2004-2006 na bratislavských školách. Zistili sme, že dospievajúci majú stereotypnú predstavu o rodových rolách, skreslenú predstavu o fungovaní partnerského vzťahu a často veria rôznym mýtom o antikoncepcii a sexuálnom zneužívaní. V našom výskume sme zistili rozdiely v postojoch, názoroch a úrovni vedomostí medzi dievčatami a chlapcami. Po realizovaní programu sa nám v experimentálnej skupine podarilo zvýšiť ich úroveň vedomostí v uvedených oblastiach, ovplyvniť rodovo stereotypné uvažovanie a romantické naivné predstavy o partnerských vzťahoch.

Charakteristika výskumu

V rámci výskumnej úlohy sme mali vytvoriť a overiť preventívny program „Partnerské vzťahy a sexualita pre žiakov ZŠ a SŠ“. Cieľom výskumu bolo aj skúmanie hodnôt, postojov, názorov a predstáv dospievajúcich o partnerských vzťahoch, mužskej a ženskej roli a ich vedomosti o antikoncepcii a riziku sexuálneho zneužitia.

Výskumné otázky:

Zaujímalo nás:

 1. aké budú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo vedomostiach, postojoch a názoroch o partnerských vzťahoch a sexualite.
 2. či sa vplyvom programu zvýši úroveň poznatkov a zmenia sa postoje v oblasti partnerských vzťahoch, antikoncepcie a rizika sexuálneho zneužívania.
 3. či sa v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolnými skupinami zmení úroveň poznatkov, postoje a názory vo väčšej miere.
 4. či po absolvovaní programu budú dospievajúci otvorenejšie a obšírnejšie prezentovať svoje názory a postoje v dotazníku.

Program pozostával z 10 stretnutí s nasledovnými tematickými okruhmi – mužské a ženské rodové stereotypy, pohlavná identita, výber partnera, komunikácia a riešenie konfliktov, vývin partnerských vzťahov, sexualita ako súčasť vzťahu, prevencia prenosu pohlavných chorôb a antikoncepcia, prevencia násilia a sexuálneho zneužívania.

Výskumná vzorka

Našu vzorku tvorili žiaci 9. ročníkov ZŠ; experimentálna skupina, v ktorej bol realizovaný preventívny program a kontrolná skupina, v ktorej uvedený program nebol realizovaný. Experimentálnu skupinu tvorili dve triedy ZŠ (spolu 34 žiakov; 17 dievčat a 17 chlapcov) a kontrolnú skupinu tri triedy ZŠ v Bratislave (spolu 78 žiakov; 46 dievčat a 32 chlapcov). Vek respondentov bol 14- 15 rokov.

Podiely odpovedí:

Základná
škola
Typ
skupiny
  Počet odovzdaných dotazníkov
 Pred programom  Po programe Spolu
1. E 23 22 45
2. E 11 7 18
3. K 20 14 34
4. K 26 13 39
5. K 32 28 60

Metóda zberu dát

Postoje, vedomosti a názory dospievajúcich sme zisťovali pomocou dotazníka, ktorý sme vytvorili vzhľadom na naše výskumné ciele. Dotazník sme administrovali skupinovo vo vybraných triedach.

Dotazník pozostával z troch častí:

 • Nedokončené vety: V prvej časti mali respondenti doplniť desať viet, ktoré mapovali predstavu dospievajúcich o ženskej a mužskej roli, partnerskom vzťahu, ich očakávania od budúceho partnera, ich postoje k sexualite.
 • Mýty a pravdy: V tejto časti sme zisťovali vedomosti a predstavy dospievajúcich. Formulovali sme tridsať výrokov o partnerských vzťahoch, antikoncepcii, sexualite a sexuálnom zneužívaní, z ktorých niektoré boli pravdivé, iné zaužívanými mýtami. Respondentom sme nedali priamo posudzovať pravdivosť výrokov, ale mali sa vyjadriť, či s nimi súhlasia, alebo nesúhlasia. Dali sme im priestor vyjadriť aj iný názor v kolónke „iné“. Správne odpovede (t.j. ak súhlasili s pravdivým výrokom, resp. nesúhlasili s mýtom) sme skórovali. Maximálny počet bodov bol 30, minimálny 0.
 • Voľné otázky: Dotazník sme zakončili tromi otázkami, na ktoré mali žiaci voľne odpovedať.

Vyhodnotenie údajov:

Dotazník sme podali respondentom z dvoch skupín; experimentálnej a kontrolnej pred a po realizácii programu. Získané údaje sme vyhodnocovali kvalitatívne a kvantitatívne, a to v súlade s cieľmi výskumu, t.j.:

 • Porovnanie experimentálnej a kontrolnej skupiny pred programom a po programe. Ešte pred realizáciou programu sme zisťovali názory, postoje a vedomosti u všetkých dospievajúcich a zistenia sme využili pri tvorbe programu (čo treba ovplyvniť, objasniť a pod.). Porovnávali sme aj skupiny v úrovni ich vedomostí a ich predstave o mužskej a ženskej roli. Po realizovaní programu sme porovnávali posun v skupinách vo vedomostiach a postojoch, pričom sme očakávali, že v experimentálnej skupine bude posun väčší.
 • Porovnávanie výsledkov jednotlivcov pred a po programe. Počítali sme s tým, že efekt programu môže byť u každého žiaka odlišný. Preto sme sledovali rozdiely v odpovediach u jednotlivca.

Spracovanie údajov:

Pri spracovaní údajov sme využívali kvalitatívnu obsahovú analýzu a kvantitatívne spracovanie pomocou SPSS.

 • Nedokončené vety: odpovede respondentov sme zatrieďovali do vytvorených kategórií podľa obsahu viet. Porovnávali sme odpovede dievčat a chlapcov v jednotlivých triedach. Podľa frekvencie odpovedí v skupinách sme kategórie usporiadali od najčastejších po najzriedkavejšie.
 • Mýty a pravdy: skórovali sme správne odpovede (t.j. súhlas s pravdivým výrokom a nesúhlas s mýtom). Podľa výsledkov sme štatisticky porovnávali experimentálnu a kontrolnú skupinu pred a po programe, pričom sme použili U-test a Wilcoxonov neparametrický párový test.
 • Voľné otázky: zisťovali sme počet a kvalitu odpovedí a hľadali súvislosti s predošlými časťami dotazníka.

Kvalitatívny prístup pri sledovaní zmien hodnôt, postojov, názorov a vedomostí adolescentov

Výsledky výskumu

1. Výsledky kvalitatívnej analýzy nedokončených viet

V roku 2004 pred realizovaním programu sme zistili, že dospievajúci majú rodovo stereotypné predstavy o pohlavných rolách. Prostredníctvom nedokončených viet dospievajúci vyjadrili nasledovné očakávania voči mužskej a ženskej roli: Muž by mal byť silný, dominantný, iniciatívny. Mal by sa vedieť presadiť v spoločnosti, a to najmä svojou inteligenciou, zručnosťami a asertivitou. Ďalšie očakávania od mužskej role boli zábavnosť, aktívnosť a nezávislosť. Dospievajúci považujú ako jedno z kritérií mužnosti aj sexuálnu aktivitu a striedanie partneriek. Najčastejšie spomínaným kritériom ženskosti bol vzhľad a starostlivosť o telo. Ďalšími žiadúcimi vlastnosťami ženy boli chápavosť, citlivosť, starostlivosť. Žena by mala byť zodpovedná, slušná, jej úloha spočíva aj v prevýchove muža. Nemala by sa presadzovať v kariére, ale mala by sa realizovať predovšetkým v sociálnych vzťahoch.

2. Výsledky štatistického spracovania odpovedí dotazníka

Kvantitatívne spracovanie odpovedí respondentov ešte nie je ukončené, k dispozícii sú len čiastkové výsledky výskumu.

Pred realizovaním programu sme nezistili štatisticky významný rozdiel medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v úrovni vedomostí a poznatkov o fungovaní partnerského vzťahu, sexualite, antikoncepcii a o sexuálnom zneužívaní. Pre porovnanie celkového skóre v oboch skupinách sme použili U-test, na základe ktorého sme zistili, že v roku 2004 neboli rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou štatisticky významné (p = 0,588), ale v roku 2005 sa experimentálna skupina od kontrolných líšila – úroveň celkového skóre bola vyššia, a to štatisticky významne (p = 0,035). Pred realizáciou programu dospievajúci v oboch skupinách mali naivné predstavy o fungovaní partnerského vzťahu a nerealistické očakávania od partnera. V úrovni vedomostí o sexualite a antikoncepcii sme zistili, že dospievajúci sú celkovo dobre informovaní, dievčatá majú viac vedomostí v tejto oblasti ako chlapci. Dospievajúci majú nedostatočné informácie o riziku sexuálneho zneužívania. Použitím metódy test-retest sme predbežne zistili, že v experimentálnej skupine sa pôsobením programu výrazne zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie a to najmä u chlapcov, oslabila sa viera dospievajúcich v romantické mýty o fungovaní partnerského vzťahu a zvýšila sa informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania.

Odporúčania výskumu

Na základe predbežných výsledkov kvalitatívnej analýzy konštatujeme, že v experimentálnej skupine sa podarilo ovplyvniť:

 • rodové stereotypy chlapcov a dievčat, negatívne postoje k opačnému pohlaviu,
 • kritériá výberu partnera – viac sa zamýšľajú nad charakterovými vlastnosťami, ktoré by mal mať partner, fyzický vzhľad prestáva byť taký dôležitý,
 • romantické predstavy o vzťahu nie sú jednoznačne prijímané, respondenti ich kriticky prehodnocujú, uvedomujú si, že pre fungovanie vzťahu je dôležité úsilie obidvoch partnerov,
 • najmä u chlapcov sa výrazne zlepšila úroveň informovanosti o možnostiach antikoncepcie
 • u dievčat postoj k sexu, zvýšila sa informovanosť o riziku sexuálneho zneužívania.

Publikácie

Gregussová, M., Morvayová, D. 2004. Rodové stereotypy a mýty o partnerských vzťahoch v pohľade dospievajúcich. In: TESAŘ, M. (zost.) 40 rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe. Bratislava VÚDPaP, 2004, CD.

Morvayová, D., Gregussová, M. 2004. Návrh programu Partnerské vzťahy a sexualita pre žiakov 9. ročníka ZŠ. In: TESAŘ, M. (zost.) 40 rokov skúmania psychického vývinu detí a mládeže, súčasné problémy a perspektívy v zjednotenej Európe. Bratislava VÚDPaP, 2004, CD.

Gregussová, M., Morvayová, D. 2004. Romantické predstavy dospievajúcich o partnerských vzťahoch. Informačný bulletin pre pracovníkov poradenských zariadení v rezorte školstva, 2004, č. 24, s.8-11.

Gregussová, M., Morvayová, D. 2005. Predstavy žiakov 8. ročníka o pohlavných rolách, partnerských vzťahoch a sexualite. In: Heller, D., Procházková, J., Kouřilová, M.: Sborník z konference 22. Pychologické dny 2004: „Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování.“ FF UP, Olomouc a ČMPS, UP Olomouc, 2005. 1. vydání. ISBN 80-244-1059-1. CD-ROM.

Morvayová, D., Gregussová, M. 2005. Program Partnerské vzťahy a sexualita – zhodnotenie efektu. In: „Psychológia pre život – alebo ako je potrebná metanoia“. 23. Psychologické dni 2005: Zborník príspevkov. SPS pri SAV Bratislava, 2005. ISBN 80-967211-7-3.

Gregussová, M., Morvayová, D. 2005. Preventívny program výchovy k manželstvu a rodičovstvu – praktické skúsenosti. In: „Psychológia pre život – alebo ako je potrebná metanoia“. 23. Psychologické dni 2005: Zborník príspevkov. SPS pri SAV Bratislava, 2005. ISBN 80-967211-7-3.

Morvayová, D., Gregussová, M. 2005. Význam sexuálnej výchovy pre dnešných adolescentov. In: „Adolescencia. Aktuálne otázky predčasného a predĺženého dospievania.“ Zborník referátov z konferencie. Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo Bratislava, 2006. ISBN 80-968891-5-X.

Citácia:
Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ, skúmanie postojov, hodnotových orientácií a vnímanie rodových stereotypov dospievajúcich. Výskumný ústav Detskej Psychológie a Patopsychológie, Bratislava

Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť

Data file v SPSS:
v súčasnosti v štádiu spracovania

Ďalšia dokumentácia:

slovenský dotazník
k dispozícii k nahliadnutiu vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, Trnavská cesta 112, Bratislava.