Archív vznikol v roku 2006 z iniciatívy Ministerstva školstva SR s cieľom vytvoriť metodiku systematizácie a spracovávania dát empirických sociologických výskumov v elektronickej podobe. Na Slovensku bolo v 90-tych rokoch realizovaných množstvo výskumov mládeže, o ich počte, obsahu a zameraní však nebol dostatočný prehľad.

Služby DAVM sú určené na nekomerčné využitie širokej verejnosti, pre potreby spoločenskovedného výskumu, študentom vysokých škôl, novinárom, štátnym aj mimovládnym inštitúciám.

Archív je zároveň určený aj komerčným a iným výskumným agentúram a ústavom ako báza komunikácie s verejnosťou prostredníctvom zverejňovania dát zo svojich výskumov podľa podmienok DAVM.

Naše ciele

  1. Archivovať v elektronickej a tlačenej forme empirické dáta a dokumentáciu z dostupných výskumov mládeže, realizovaných na Slovensku po roku 1993
  2. Vytvoriť zdroj údajov pre potreby sekundárnej analýzy v oblasti výskumov mládeže a pre potreby edukácie na vysokých školách pre bakalárov, magistrov a doktorantov
  3. Zabezpečiť ochranu dát a dokumentácie pred stratou a zničením ich archiváciou v elektronickej podobe
  4. Zverejnením údajov výskumu podporiť zvyšovanie úrovne informovanosti verejnosti o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti
  5. Prezentáciou metodologických informácií podporiť odbornú interdisciplinárnu diskusiu o kvalitatívnom rozvoji vedeckého výskumu mládeže na Slovensku

Poďakovanie SASD

Začiatkom roku 2006 sa uskutočnili prvé konzultácie s SASD – Slovenský archív sociálnych dát, ktorého tvorcom je kolektív pracovníkov Katedry sociológie FF UK v Bratislave a Sociologického ústavu SAV. Na sympóziu 4.4.2006 sa dohodla rámcová spolupráca pri tvorbe novej špecializovanej databázy pre výskum mládeže.

Celková koncepcia a štruktúra DAVM je inšpirovaná SASD. Tam, kde využívame a aplikujeme štandardné dokumenty, predlohy http://www.sasd.konzum.sk/ ich dôsledne citujeme ako verejne dostupný dokument a rešpektujeme autorské práva ich tvorcov.

(lm)