Výskum

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prináša výsledky výskumu: Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie súvisiace s pandémiou Covid-19

3 min. čítania

Obdobie medzi 18 a 25 rokom života je kľúčové z hľadiska vývoja názorov a postojov v otázkach kariéry, životného štýlu, či sebarozvoja. Práve v období pandémie však  môžu mladí ľudia ľahko podľahnúť nie len prospešným názorom a postojom, ktoré sú založené na overených informáciách, ale tiež neovereným informáciám, či postojom vychádzajúcim z rôznych konšpirácií. Konšpirácie sa tak môžu stať podkladom pre ich názory, postoje a hodnoty, na základe ktorých sa rozhodujú v bežných aj dôležitých životných otázkach, o spoločenskom živote, životnom štýle, kariére, čo sa môže následne prejaviť v ich subjektívnom well-beingu.

Od roku 2020, t. j. odkedy je svet postihnutý pandémiou, prežívajú mnohí mladí ľudia väčšiu životnú nestabilitu, osamelosť a diskomfort, čo môže mať negatívny dosah aj na podliehanie rôznym nepodloženým presvedčeniam a na následné znižovanie dôvery v autority a inštitúcie.

IUVENTA sa prostredníctvom výskumu zamerala na prežívanie subjektívneho well-beingu mladými ľuďmi v období dospievania v súvislosti s vnímaním špecifík obdobia vynárajúcej sa dospelosti v aspektoch ako nestabilita, experimentovanie/množstvo príležitostí, skúmanie identity, zameranie na seba, pocit medzi nedospelosťou a dospelosťou. Výskum sa taktiež venoval vnímaniu/podliehaniu nepodloženým presvedčeniam (konšpiračným a pseudovedeckým) súvisiacim s pandémiou Covid-19.  Do reprezentatívneho výskumu sa zapojilo 1000 mladých dospelých vo veku od 18 do 29 rokov.

Výsledky výskumu ukázali, že viac ako 2/3 mladých ľudí v tomto období hľadajú odpoveď na to, kto sú. Spoznávajú sa v rôznych situáciách a napĺňaní rôznych úloh, čím viac či menej smerujú k prebratiu úloh dospelosti. Pre asi 2/3 mladých ľudí je tento čas charakteristický osamostatňovaním sa od rodičov a pre 76% aj časom, kedy sa učia myslieť sami za seba. Hoci sú mnohí ešte závislí od rodičov finančne či bývaním a rodičia sú dôležití aj v otázke názorov a rozhodovania sa, mladí ľudia sa postupne snažia odpútať. Výraznejšie ako „fyzické odpútanie“, ktoré je priamo naviazané na získanie finančnej nezávislosti, je najmä snaha myslieť sám za seba. Pod myslením sám za seba si môžeme predstaviť samostatné rozhodovanie, ale aj už spomínané hľadanie svojich vlastných hodnôt, postojov, kde sme zistili podobne vysoké percento mladých, ktorých sa to týka.

Medzi základné nepodložené presvedčenia súvisiace s pandémiou Covid-19 radíme konšpiračné a pseudovedecké. Tento typ presvedčení nie je v súlade s úrovňou poznania a dôkazov súčasnej vedy, pričom nie je možné ich pravdivosť overiť alebo sú dokonca v rozpore so súčasným poznaním. Ako im podliehajú mladí ľudia vo veku 18 – 29 rokov na Slovensku?

  • až 37% respondentov sa domnieva, že ochorenie Covid-19 je liečiteľné vhodnou kombináciou vitamínov;
  • nosenie ochranných rúšok staršími ľuďmi a deťmi proti Covid-19 považuje za nebezpečné 35% opýtaných;
  • skoro 26% respondentov sa domnieva, že nosenie ochranných rúšok proti Covid-19 vystavuje človeka riziku toxickej nákazy oxidom uhličitým;
  • test na prítomnosť vírusu, spôsobujúceho ochorenie Covid-19 považuje za nebezpečný približne 16% respondentov;
  • alternatívna liečba sa ukazuje u zhruba 21% opýtaných ako jedna z najúčinnejších foriem liečby ochorenia Covid-19. 

IUVENTA už v minulosti realizovala výskum Čo si myslia mladí?, ktorý sa zameriaval na stredoškolákov a skúmal ako žijú, aké dopady majú na ich život sociálne siete, či ako vidia svoju budúcnosť. Z výskumu bolo už vtedy zrejmé, že najdôležitejšie je byť mladým ľuďom oporou a vytvoriť im pevný bod, pri ktorom sa nebudú cítiť sami. Z aktuálneho výskumu, kde hlavnú úlohu zohrali mladí dospelí vo veku 18 – 29 rokov vyplynulo taktiež nasledovné:

  • umožniť a podporiť v mladých ľuďoch hľadanie „seba” a skúmanie identity – prostredníctvom práce s mládežou, neformálneho vzdelávania, sebarozvojových kurzov a workshopov;
  • vytvárať priestor na vyhľadanie odborného poradenstva;
  • vytvárať intervenčné programy;
  • klásť dôraz na rozvoj kritického myslenia.

Celú výskumnú správu Prežívanie mladých ľudí a ich viera v konšpirácie si môžete prečítať TU.

Súvisiace príspevky
Výskum

Predstavenie výsledkov výskumu: Mladí ľudia a trh práce

1 min. čítania
Dňa 22.2.2023 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočnila Medzinárodná konferencia: Zručnosti mládeže, ktorú organizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Konferencia: Zručnosti mládeže mala za…
Výskum

Prieskum Rady mládeže Slovenska o vnímaní klimatickej zmeny medzi mladými ľuďmi a ich vplyve na verejnú politiku a rozhodovanie

1 min. čítania
Čo si mladí ľudia skutočne myslia? Aké názory by chceli, aby boli tlmočené politikom? Rada mládeže Slovenska, prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka, ktorý…
Výskum

Čo si myslia mladí? Výsledky výskumu medzi stredoškolákmi.

5 min. čítania
Z najnovšieho reprezentatívneho výskumu organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyplýva, že stredoškoláci, ktorí bývajú zapájaní do rozhodovania, venujú sa aktívnemu využívaniu voľného…