Identifikačný list výskumu ID: DAVM46 

Autor: IUVENTA (odbornú stránku výskumu zabezpečili Prof. Ladislav Macháček, PhDr. František Bartoš, PhDr. Víteslav Palásek)
Inštitucionálne pozadie výskumu: Fakulta sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Obdobie zberu dát: 15. – 21. september 2012.
Zber dát: Výberový súbor 761 respondentov vo veku od 16 rokov bol vytvorený voľným kvótovým výberom so znáhodnením v poslednom kroku. Každý z anketárov ASA dostal parciálny/4 respondenti/ rozpis respondentov, na základe ktorého ich náhodným spôsobom vyhľadával. Kontrolovanými znakmi u respondentov boli: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a veľkosť bydliska a kraj SR. Vo všetkých znakoch dosiahol výberový súbor potrebnú zhodu. Ide o reprezentatívny výber. Do zberu dát bolo zapojených celkom 200 externých spolupracovníkov (anketárov Agentúry sociálnych analýz „ASA“). Zber dát sa uskutočnil pomocou techniky riadeného rozhovoru s priebežným záznamom získaných odpovedí do štandardizovaných sociologických dotazníkov.

Abstrakt:

Výskum sa realizoval v rámci Národného projektu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Jeho cieľom je analyzovať otvorenosť slovenskej mládeže voči ideám pravicového extrémizmu a na tomto základe identifikovať tie skupiny občanov, ktoré možno definovať ako rizikové z hľadiska demokratického fungovania a rozvoja našej spoločnosti, keďže nielen verejne sympatizujú, ale aj aktívne podporujú aktivity organizovaných extrémistov či už volebným hlasom v parlamentných voľbách, ale aj účasťou na ich zhromaždeniach. Výsledky reprezentatívneho výskumu (761 respondentov vo veku od 16 rokov) v roku 2012 potvrdili, že v Slovenskej republike je 4% obyvateľov, ktorí zdieľajú ultrapravicové myšlienky a súčasne prejavili ochotu podporiť politické strany ponúkajúce radikálne riešenie svojimi hlasmi vo voľbách. Okrem nich ďalších 7% obyvateľov je ochotných podporiť ich dokonca aktívnou účasťou na protestných zhromaždeniach. Najrizikovejšou skupinou z pohľadu ohrozenia pravicovým extrémizmom je najmladšia skupina obyvateľov vo veku do 29 rokov, kde je najvyššia (t.j. 18 % ) pripravenosť podporiť extrémistov nielen vo voľbách, ale aj aktívnou účasťou na rozličných zhromaždeniach občanov, dokonca až s použitím sily pri dosahovaní riešenia spolunažívania s problémovými skupinami.

Ciel výskumu

Identifikovať mieru rizika pravicového extrémizmu v Slovenskej republike a definovať najviac ohrozené skupiny. Osobitne má výskum dať odpoveď na otázku aká miera ohrozenosti sa týka mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov a predložiť námety na špecifické tematické okruhy a formy edukačných neformálnych aktivít v mládežníckom prostredí, ktoré by sa efektívne prejavili v zmene kultúrnych stereotypov, ktoré dlhodobo zaťažujú slovenskú spoločnosť.

Hypotéza výskumu

Z hľadiska formulovania hlavnej hypotézy sociologického výskumu zameraného na problematiku otvorenosti občanov Slovenska k ideám pravicového extrémizmu sme akceptovali expertné konštatovanie, že skupinové aktivity organizovaných extrémistov na Slovensku predstavujú reálnu bezpečnostnú hrozbu pre demokratický vývoj v spoločnosti v tom prípade, keď verejnosť alebo aspoň jej podstatná časť je k prejavom extrémizmu ľahostajná, alebo s ním dokonca sympatizuje. Ako sa to zdôrazňuje v dokumente vlády SR: „V tomto prípade ide o nebezpečný protispoločenský jav, ktorý môže viesť k sociálnym konfliktom a dokonca až k politickej destabilizácii.“

Metodika výskumu

Hlavnou metódou bol štandardizovaný sociologický dotazník. Tento nástroj je upravenou a skrátenou verziou sociologického dotazníka „Společnost a lidské vztahy“ použitého vo výskume STEM – Středisko empirických výzkumů v Prahe (09. 2010). Tým sme získali možnosť pre komparáciu aktuálnej situácie akceptácie prejavov extrémizmu občianskou verejnosťou v ČR a SR.

Závery a hlavné zistenia výskumu*

Škála pravicového extrémizmu, ktorú využívame, sa skladá zo 17 výrokov. K jednotlivým výrokom respondenti vyjadrujú mieru súhlasu pomocou 4 bodovej škály (4 – úplne súhlasím, 3 – skôr súhlasím, 2 – skôr nesúhlasím, 1 – vôbec nesúhlasím). Výroky obsiahnuté v škále podľa jednotlivých dimenzií možno vidieť v nasledujúcej tabuľke 1.

Tabuľka 1 Dimenzie a indikátory – výroky na hodnotenie respondenta

tabulka%201

Pri výbere jednotlivých výrokov pre jednotlivé dimenzie sme zohľadňovali nielen reálnu spoločensko-politickú situáciu, ale najmä verejný diskurz o jednotlivých témach na Slovensku.

Respondenti u každého zo sedemnástich výrokov (škála ideí pravicového extrémizmu) deklarovali mieru súhlasu s daným tvrdením (stupnice: 4 – úplne súhlasím, 1 – vôbec nesúhlasím). Súčtom odpovedí u každého respondenta dostaneme skóre od 17 až do 68 bodov. Tí, ktorých skóre dosiahlo najvyššiu hodnotu, súhlasili s ideami ultrapravice najviac.

Prvá skupina respondentov (16 %) s väčšinou výrokov nesúhlasí a možno teda hovoriť o odporu k ideám ultrapravice.

U druhej skupiny (71 %) pozorujeme súhlas s niektorými ideami ultrapravice. Ide o široké spektrum respondentov, od tých, ktorí skôr súhlasia s jedným až dvoma výrokmi až po tých, ktorí skôr súhlasí so všetkými výrokmi alebo rozhodne súhlasí s polovinou z nich.

Tretia skupina (13 %) sústredila respondentov, ktorí súhlasia s uvedenými ideami ultrapravice ako celkom. Nejde tu už o akúsi rozladenosť, ale skôr nevraživosť či dokonca nenávisť, ktorá zahŕňa väčšinu tém a objektov zaradených do škály.

Najrizikovejšou skupinou z pohľadu ohrozenia pravicovým extrémizmom je najmladšia skupina obyvateľov vo veku do 29 rokov, kde je najvyššia úroveň, t.j.18% pripravenosť podporiť extrémistov voličsky alebo aj aktivisticky na zhromaždeniach s násilníckym podtextom. Pritom najvýznamnejšou časťou mladých ľudí v tejto vekovej skupine je študujúca mládež. V poradí druhou najrizikovejšou je veková skupina nad 65 rokov (dôchodcov), kde sme zistili približne 10 % pripravenosť podpore pravicovému extrémizmu. Vekové skupiny od 30 rokov až do 65 rokov, t.j.ekonomicky aktívne obyvatelia, prejavili priemernú úroveň (7%) ohrozenia.

Graf 

graf%201

Zdroj: ASA: KomPrax – Mládež a politicky extrémizmus, 09-10/2012, n = 761

Výsledky výskumu jednoznačne potvrdili, že na rozdiel od takých foriem extrémizmu ako antisemitizmus, rasizmus, homofóbia v prípade „anticigánizmu“ či „rómského etnického extremizmu“ nevznikajú negatívne postoje a názory mladých ľudí iba na základe komunikačného sprostredkovania (cez médiá alebo iné osoby), ale predovšetkým na základe osobnej skúsenosti a zážitkami v konkrétnych sociálnych podmienkach.

Jedna z motivácií k podpore takej ultrapravicovej strany ako je LSNS nie sú teda predsudky a nedostatok informácií, ale často je to osobná skúsenosť s napadnutím alebo s okradnutím detí –žiakov, ale najnovšie aj starších osamelých ľudí zo strany príslušníkov (často sú to deti) tejto problémovej skupiny. Táto skutočnosť je v pozadí rastúcej pripravenosti verejnosti rozličnými spôsobmi podporiť extrémistické organizácie a politické subjekty.

Odporúčania z výskumu:

Z hľadiska rozvíjania nástrojov štátnej mládežníckej politiky v tejto oblasti práce s mládežou na Slovensku v súčasnej situácii možno povedať, že jej cieľovou skupinou nie je mládež väčšinovej spoločnosti, ale rómska mládež samotná.

Zo strategického hľadiska máme vedecké argumenty o tom, že 

  • edukačné projekty (prednášky a diskusie) nemôžu zabezpečiť skutočnú zmenu postojov a názorov mladých ľudí majoritnej spoločnosti
  • participačné projekty v koncepcii práce s mládežou, ktoré sú zamerané na zmenu životných podmienok a sociálneho správania problémových skupín samotných môžu v konečnom dôsledku meniť aj postoje a názory mládeže majoritnej spoločnosti.

Dostupnosť výskumných nástrojov: Sociologický dotazník – na vyžiadanie u autorov výskumu
Dostupnosť dátového súboru: nie je prístupná pre verejnosť
Záverečná správa z výskumu a ďalšia dokumentácia: Otvorenosť mladšej a staršej generácie Slovenska k radikálno – extrémistickým a nacionalistickým hnutiam

Spracoval: Prof. Ladislav Macháček.