Bratislavské dobrovoľnícke centrum o.z. v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Nitrianskym dobrovoľníckym centrom a s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Druh (výskum/prieskum): celoslovenský výskum

Typ: kvalitatívny výskum

Názov: Dobrovoľníctvo – cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí

Abstrakt:

Prínosy dobrovoľníctva možno všeobecne rozdeliť na prínosy z pohľadu širšej spoločnosti, z pohľadu miestnej komunity, z pohľadu organizácie, ktorá s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje, z pohľadu prijímateľov pomoci dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a z pohľadu samotného dobrovoľníka či dobrovoľníčky. Výskum venuje pozornosť subjektívnemu vnímaniu prínosov dobrovoľníctva a ponúka odpoveď na otázku, aké sú prínosy dobrovoľníctva pre mladých ľudí zapojených do vykonávania týchto aktivít v organizáciách. Celkovým cieľom výskumu bolo zistiť, aký je vplyv dobrovoľníctva na rozvoj kompetencií, talentu a potenciálu mladých ľudí a ich osobný, spoločenský a pracovný život. Výskum a jeho výsledky sú určené najmä pracovníkom a pracovníčkam s mládežou, výskumníkom a výskumníčkam, ale aj tvorcom mládežníckej politiky a politiky v oblasti dobrovoľníctva. Pohľad na to, čo dobrovoľníctvo mladým ľuďom prináša, môže byť inšpirujúci pre samotné zapájanie mladých ľudí do dobrovoľníckych aktivít, ale aj pre ďalšie empirické bádanie a kreovanie politiky vo vzťahu k dobrovoľníctvu založenej na reálnych dôkazoch.

Obdobie zberu dát:

november- december 2015

Ciele výskumu/prieskumu:

Cieľom bolo zistiť, aký je vplyv dobrovoľníctva na rozvoj kompetencií, talentu a potenciálu mladých ľudí a ich osobný, spoločenský a pracovný život.

Výskumné hypotézy/výskumné otázky:

Aký je vplyv dobrovoľníctva na rozvoj kompetencií, talentu a potenciálu mladých ľudí a ich osobný, spoločenský a pracovný život z pohľadu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou?

Použité výskumné metódy:

Metodika výskumu bola založená na kvalitatívnej metodológii. Ako techniku umožňujúcu získanie subjektívnych výpovedí sme zvolili pološtruktúrovaný rozhovor. Na realizáciu rozhovorov boli zaškolené pracovníčky, ktoré mali skúsenosti so zberom výskumných dát, ale rovnako aj skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva. V úvode rozhovoru bol nahratý súhlas so spracovaním údajov. Rozhovory boli zaznamenávané a následne bol vyhotovený ich prepis. Pri realizácii výskumu sme dbali na základné kritériá kvality, reliability a validity platné v kvalitatívnom výskume. Pravdivosť a platnosť kvalitatívneho výskumu spočíva v tom, že zistenia sú podporené dôkazmi a kritériom autenticity.

Veľkosť výskumnej vzorky:

Výskumná vzorka bola rozdelená do dvoch častí. Prvá časť pozostávala z analýzy subjektívnych výpovedí mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, druhá časť z analýzy subjektívnych výpovedí pracovníkov a pracovníčok s mládežou. Prvým objektom výskumu boli mladí ľudia z Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v počte 20 ľudí z každého kraja, ktorí sa v posledných 12 mesiacoch zapojili do vykonávania dobrovoľníckych aktivít. Druhým objektom výskumu boli pracovníci a pracovníčky s mládežou(koordinátori a koordinátorky dobrovoľníkov a dobrovoľníčok) z Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja v počte 10 ľudí z každého kraja.

Výskumu sa zúčastnilo celkovo 60 mladých ľudí, z toho 20 mužov a 40 žien vo veku od 17 do 30 rokov. Z hľadiska vzdelania malo 8 mladých ľudí základné vzdelanie, 14 stredoškolské a 38 vysokoškolské vzdelanie. Z celkového počtu 30 pracovníkov a pracovníčok s mládežou bolo 21 žien a 9 mužov vo veku od 22 do 64 rokov.

Závery a hlavné zistenia výskumu:

Pre každého dobrovoľníka/dobrovoľníčku má dobrovoľnícka skúsenosť špecifické a jedinečné benefity odvíjajúce sa od charakteru vykonávaných aktivít, ich dĺžky, frekvencie, cieľovej skupiny či organizácie, v rámci ktorej pôsobia. Cesty mladých ľudí k dobrovoľníctvu sú dôkazom toho, že pre spojenie s dobrovoľníctvom je  dôležitý osobný kontakt s ľuďmi, ktorí sú aktívnymi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami alebo túto činnosť organizujú. Mladí ľudia pritom s nimi prichádzajú priamo do kontaktu. Existuje však aj skupina mladých ľudí, ktorú s dobrovoľníctvom spája ich vlastná iniciatíva a záujem. Analýza subjektívnych výpovedí oboch skupín participantov a paricipantiek dokazuje, že dobrovoľníctvo má značný vplyv na jednotlivcov, ktorí sa doňho zapájajú, pričom jeho prínosy variujú od zábavy a pocitu radosti až po osobnostný a profesionálny rozvoj či zmenu života a životného štýlu.

Prínosy dobrovoľníctva pre mladých ľudí sa prejavujú v emocionálnej, kognitívnej aj konatívnej oblasti. Dobrovoľníctvo je zdrojom sociálnych interakcií, pozitívnych zážitkov a pocitov, priestorom na rozvoj kľúčových kompetencií i ďalších špecifických vedomostí, zručností a schopností. Vďaka dobrovoľníctvu môžu mladí ľudia meniť svoje postoje, hodnoty, hodnotové orientácie či pohľady na život, ale aj svoj životný štýl. Dobrovoľníctvo otvára nové možnosti, je spestrením, obohatením, prináša pocit zmysluplnosti, potrebnosti, užitočnosti a sebarealizácie. Umožňuje vyskúšať nové veci, konfrontovať sa s nepoznaným či prekonávať svoje hranice, ale aj cestovať a spoznávať nové krajiny.

Prínosy dobrovoľníctva pre mladých ľudí sú úzko prepojené so svetom štúdia a práce. Vďaka dobrovoľníckym aktivitám mladí ľudia získavajú cenné skúsenosti a prax, ale aj vedomosti a zručnosti, ktoré využívajú vo svojom profesijnom živote. Niektorí mladí ľudia si vďaka dobrovoľníctvu našli prácu, rozhodli sa pre štúdium alebo zamestnanie. Študentom a študentkám dobrovoľníctvo umožňuje lepšie prepojiť teóriu s praxou. Aj keď v našom prípade išlo o kvalitatívny výskum a zistenia sa nedajú zovšeobecniť, analýza rozhovorov s mladými ľuďmi aj s pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou poukazuje na určitý posun v tejto oblasti oproti výsledkom výskumu z roku 2011 (Brozmanová Gregorová, 2012). Kým v roku 2011 skúsenosti získané počas dobrovoľníctva neboli vnímané ako možné prenesenia do oblasti profesijného života a rastu, v našom výskume prepojenie explicitne uvádzali takmer všetci participanti a participantky. Mladí ľudia vnímajú dobrovoľnícke skúsenosti ako výhodu pri uchádzaní sa o štúdium a prácu a aktívne si ich uvádzajú v životopise. Na druhej strane medzery vo formálnom uznávaní vedomostí, zručností a schopností získaných vďaka dobrovoľníctvu identifikujeme u pracovníkov a pracovníčok s mládežou. Vystavovanie dokladov a potvrdení v tejto oblasti stále nie je bežnou praxou.

Dobrovoľníctvo je tiež spôsobom objavovania a rozvoja talentu mladých ľudí, a to prostredníctvom vykonávania konkrétnych aktivít a spolupráce s odborníkmi a odborníčkami, ktorí/ktoré mladým ľuďom poskytujú vedenie a podporu.

Odporúčania z výskumu:

Analýza subjektívnych výpovedí participantov a participantiek z radov mládeže poukazuje na to, že mladí ľudia si jasne uvedomujú prínosy dobrovoľníctva pre ich osobný, spoločenský a profesijný život. Tieto tzv. „sebecké“ prínosy z dobrovoľníctva pritom výrazne dominovali nad uvedomovaním si prínosov dobrovoľníctva vo vzťahu k iným (spoločnosti, cieľovej skupine, životnému prostrediu a pod.). Je zrejmé, že trend tzv. „sebeckého“ dobrovoľníka sa stáva realitou aj v našich podmienkach. Odporúčaním je reflektovať, to že táto skutočnosť má významný vplyv aj na manažment dobrovoľníckych programov a zvyšuje nároky na samotných pracovníkov a pracovníčky s mládežou v role koordinátorov a koordinátoriek mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Možno totiž očakávať, že s rastúcim uvedomovaním si prínosov dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre nich samotných budú rásť aj ich nároky vo vzťahu k aktivitám, ktoré vykonávajú, a organizáciám, ktoré ich činnosti organizujú.

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Záverečná správa z výskumu a ďalšia dokumentácia: https://www.dobrovolnictvoba.sk/projekty/zazi-talent/