Identifikačný list výskumu ID: DAVM 033

Autorky výskumu: Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (vedúca projektu), PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., PhDr. Patrícia Zolyomiová, PhD., doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (riešitelia projektu), doc. PhDr. Ivan Kusý, PhD. (odborný konzultant)
Obdobie zberu dát: november 2010 – január 2011
Zber dát: zber empirických údajov bol realizovaný v spolupráci s externou firmou Respond pomocou siete anketárov metódou osobných (face-to-face) štandardizovaných rozhovorov.

Abstrakt

Koncept autonómie mládeže sa v súčasnosti stáva aktuálnym najmä vo vzťahu k tvorbe mládežníckej politiky. Autonómia, tak ako aj iné fenomény vo vzťahu k mládeži, má výrazný multidisciplinárny rozmer. Širšie vymedzenie autonómie mládeže zdôrazňuje jej viaceré aspekty a faktory, ktoré ju ovplyvňujú, chápe ju ako komplexnú otázku a v praktickej rovine ju spája s rôznymi druhmi politík. Východiskovou definíciou autonómie mládeže vo výskume bola definícia spracovaná v rámci dokumentu Policy Paper on Youth Autonomy (2004), ktorý bol vypracovaný Európskym fórom mládeže. Definícia zahrnutá v tomto dokumente bola aplikovaná aj do ďalších rámcov mládežníckej politiky na európskej úrovni. Dokument uvádza: Autonómia je situácia, v ktorej majú mladí ľudia nevyhnutnú podporu, zdroje a príležitosti vybrať si žiť svoj život nezávisle, organizovať ho, plne sociálne a politicky participovať vo všetkých sektoroch každodenného života a prijímať nezávislé rozhodnutia. Predmetom výskumu boli vybrané oblasti autonómie mládeže, a to konkrétne: finančná nezávislosť, autonómia v oblasti bývania, autonómia v oblasti partnerstva a rodičovstva, relatívna autonómia (miera slobody v rozhodovaní a konaní v jednotlivých oblastiach života) a subjektívne hodnotenie autonómie mladých ľudí. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň autonómie mladých ľudí v sledovaných oblastiach a ako sú jednotlivé oblasti navzájom ovplyvnené. Všetky oblasti boli sledované osobitne i vo vzájomných vzťahoch. Zber empirických údajov bol realizovaný v spolupráci s externou firmou pomocou siete anketárov metódou osobných (face-to-face) štandardizovaných rozhovorov v termíne od novembra 2010 do januára 2011. Výskumnú vzorku tvorilo 1001 respondentov a respondentiek vo veku 20 až 34 rokov. Respondenti a respondentky boli vybratí/vybraté na základe kvótneho výberu podľa výberových znakov: kraj, veľkosť bydliska (vidiek, mesto), vek a rod.

Ciele výskumu

Cieľom výskumu bolo zistiť aká je úroveň autonómie mladých ľudí v sledovaných oblastiach (finančná nezávislosť, autonómia v oblasti bývania, autonómia v oblasti partnerstva a rodičovstva; relatívna autonómia – miera slobody v rozhodovaní a konaní; subjektívne hodnotenie autonómie mladých ľudí) a ako sú jednotlivé oblasti navzájom ovplyvnené.

Metodika výskumu a výskumná vzorka

Zber empirických údajov bol realizovaný v spolupráci s externou firmou pomocou siete anketárov metódou osobných (face-to-face) štandardizovaných rozhovorov v termíne od novembra 2010 do januára 2011. Údaje boli spracované pomocou štatistického programu SPSS verzia 18.

Výskumnú vzorku tvorilo 1001 respondentov a respondentiek vo veku 20 až 34 rokov. Respondenti a respondentky boli vybratí/vybraté na základe kvótneho výberu podľa výberových znakov: kraj, veľkosť bydliska (vidiek, mesto), vek a rod. Výskumnú vzorku tvorilo 532 žien (53,15 %) a 469 mužov (46,85 %). Z celkového počtu (1 001) respondentov bolo 40,16 % vo veku od 20-24 rokov, 32,97 % vo veku od 25-29 rokov a najmenej 26,67 % bolo respondentov vo veku od 30 – 34 rokov. Respondenti a respondentky boli trvalým pobytom z 8 krajov SR – počtom zastúpené boli kraje približne rovnako (od cca. 110 – 140 respondentov z každého kraja). 40,56 % respondentov a respondentiek bolo z vidieka a 59,44 % z miest.

Závery a hlavné zistenia výskumu

Za najvýznamnejšie považujeme nasledovné zistenia v oblasti autonómie mladých ľudí (v našom prípade vo veku 20 – 34 rokov) na Slovensku:

 • Jednotlivé oblasti autonómie spolu úzko súvisia. Znamená to, že ak mladý človek dosahuje autonómiu v oblasti financií, možno u neho predpokladať aj autonómiu v oblasti bývania a následne aj život v partnerstve a rodičovstvo. Zároveň sa vyznačuje vyššou mierou slobody v rozhodovaní a konaní a vyššou mieru subjektívneho vnímania možnosti žiť autonómne a spokojnosti. Avšak keďže sme nezisťovali dosahovanie autonómie v postupnosti financie – bývanie – partnerstvo/rodičovstvo nie je jednoznačne možno povedať, ktorú oblasť by sme mali v rámci politiky zasiahnuť ako prvú!!!
 • Dosahovanie autonómie súvisí s vekom. V jednotlivých oblastiach však nemusí autonómia automaticky s vekom stúpať. Súvisí to najmä so skutočnosťou, že vo vyššom veku nachádzame síce viac respondentov a respondentiek, ktorí/ktoré dosahujú autonómiu v oblasti bývania, partnerstva a rodičovstva, ale zároveň je v tejto skupine najviac mladých ľudí na materskej a rodičovskej dovolenke, čo je obdobie, ktoré predstavuje stratu finančnej nezávislosti, miery slobody v rozhodovaní a konaní i pocitu subjektívnej autonómie.
 • Dosahovanie autonómie súvisí so vzdelaním. Najviac autonómnych mladých ľudí nachádzame medzi mladými ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním. To je dôkazom toho, že vzdelanie je faktor, ktorý umožňuje mladým ľuďom získať viac pracovných príležitostí, a teda aj zdroj nezávislého a vyššieho príjmu, čím sú vytvorené predpoklady pre dosiahnutie autonómie v ďalších oblastiach. Vysokoškolsky vzdelaní mladí ľudia sa prejavujú aj vyššou mierou autonómie v oblasti bývania, vyššou mierou slobody v rozhodovaní a konaní a vyššou mieru subjektívnej autonómie. Zaujímavé je, že vzdelanie nie je faktorom, ktorý by zohrával úlohu pri autonómii v oblasti partnerstva a rodičovstva. Odlišnosti sme však zaznamenali pri plánovaní zmien v týchto oblastiach. Pre plánovanie zmien sa významnej častejšie rozhodli respondenti a respondentky s vysokoškolským vzdelaním v oboch prípadoch. To súvisí s vyššie uvedeným súvislosťami medzi jednotlivými oblasťami autonómie.
 • Dosahovanie autonómie súvisí s pracovnou pozíciou. Najvyššou mierou autonómie sa vyznačujú pracujúci mladí ľudia, t.j. tí a tie, ktorí/ktoré majú zamestnanie alebo pracujú ako živnostníci/čky.
 • Dosahovanie autonómie súvisí so životnou úrovňou pôvodnej rodiny. Mladí ľudia pochádzajúci z rodín s vyššou úrovňou dosahujú vyššiu mieru autonómie v jednotlivých oblastiach. Pôvodná rodina môže na jednej strane vytvoriť predpoklady pre dosahovanie autonómie mladých ľudí, ale súčasne môže byť aj vzorom – modelom, ktorý mladí ľudia preberajú.

Odporúčania z výskumu

Nakoľko autonómia mládeže predstavuje rozmanité spektrum oblastí života mladého človeka, pre jej podporu je nutná koordinácia medzi všetkými politikami zahŕňajúcimi zamestnanie, rodinu, bývanie, sociálnu ochranu, zdravie a sociálnu spravodlivosť.

Za kľúčové vo vzťahu k našim zisteniam považujeme:

 • zabezpečiť voľný prístup k vzdelaniu na všetkých stupňoch a pre všetkých a zároveň posilnenie motivácie k zvyšovaniu vzdelania;
 • rozvíjať špecifickú politiku trhu práce zameranú na mládež zahŕňajúcu rôzne možnosti nadobudnutia pracovných skúseností (absolventská prax, vo veľkých podnikoch isté percento mladých na nadobudnutie praxe v zákonnom opatrení), istejšie pracovné podmienky, podpora podnikania mladých ľudí, programy podpory prechodu zo školy do zamestnania a pod.; prepojenie škôl a trhu práce;
 • podporovať nízkonákladové a dotované bývanie pre mladých ľudí;
 • budovať systém sociálnej ochrany, ktorý umožní mladým ľuďom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru autonómie aj v prípade špecifických situácií ako sú nezamestnanosť, ale aj starostlivosť o deti;
 • vytvárať špecifické programy zamerané na podporu autonómie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (pochádzajúcich z rodín s nízkymi príjmami, z neúplných rodín, z vidieckych lokalít a pod.);
 • zabezpečiť informovanosť mladých ľudí o využívaní nástrojov na podporu ich autonómie, využívanie príležitostí a ich práv cez médiá.

Dostupnosť výskumných nástrojov

Dostupnosť dátového súboru: prístupný pre verejnosť
Dotazník je prístupný na vyžiadanie u autoriek výskumu

Ďalšia dokumentácia:

Spracovala: Mgr. Lívia Nemcová, PhD.