Identifikačný list výskumuID: DAVM 024

Autori výskumu: Ladislav Macháček, CERYS Katedra politológie FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát: 15.1.-30.1.2009
Zber dát: Agentúra sociálnych analýz ASA, s.r.o.

Abstrakt

Cieľom výskumu KP FF UCM v Trnave bolo zistiť, ako sa mladí ľudia-prvovoliči orientujú v termínoch volieb plánovaných na rok 2009 a 2010 na Slovensku a aké sú ich zámery ohľadne účasti na prezidentských volbách, volbach do EP, regionálneho zastupiteľstva (2009) a Národnej rady SR (2010). Na stredných školách v SR študuje v poslednom ročníku 57.300 žiakov a na vysokých školách v SR študuje formou denného štúdia v 1. až 4. ročníku celkom 115.200 študentov. Budú mať možnosť prvý krát zúčastniť sa volieb poslancov do Európskeho parlamentu (6.6.2009). Osobitná pozornosť sociologického výskumu študentov sa venovala problematike volieb do Európskeho parlamentu. Výskum je segmentom projektu Študentský európsky parlament, ktorý finančne podporuje Európsky parlament a Ministerstvo školstva SR.

Cieľom projektu bude hravou a interaktívnou formou objasňovať:

 • postavenie a poslanie Európskeho parlamentu medzi inštitúciami EÚ
 • procesy integrácie Slovenska do EÚ od roku 2004 ako dôležitý faktor premeny demokratického vládnutia na Slovensku
 • poznatky z pôsobenia 14 slovenských poslancov na činnosti EP v rokoch 2004-2009
 • mládežnícku politiku EU a Slovenska (mobilita mládeže, dobrovoľníctvo, vzdelávacie programy, programy na podporu práce s mládežou)

Takáto veľká podpora informačnej prípravy budúcich voličov je reakcia na rok 2004, kedy sa Slovensko umiestnilo na poslednom mieste spomedzi členských krajín EÚ so 17% účasťou občanov na voľbách do EP.

Metodika výskumu a výskumná vzorka

Zber empirických údajov prebehol v januári 2009. Sociologický výskum (966 študentov vo veku od 18 do 23 rokov) uskutočnila Katedra politológie FF UCM v Trnave. Výskum sme realizovali prostredníctvom dotazníkového zisťovania face to face. Zber údajov zabezpečila ASA-Bratislava koncom januára 2009. Výskum podporilo MŠ SR (odbor mládeže) a je súčasťou projektu Študentský európsky parlament, ktorý s podporou Európského parlamentu začína 27.2.2009 v Trnave.

Výsledky výskumu

Projekt práce s mládežou-SEP začína v situácii, ktorú charakterizuje nasledovné poznanie orientácie a predpokladaného volebného správania sa skúmaných študentov-prvovoličov do EP:

 • 54,2% vedelo, že voľby do EP budú v roku 2009
 • 50% študentov sa domnieva, že výška platov poslancov EP predstavuje 6 a viac tis.EUR
 • 45 % študentov dôveruje európskym inštitúciam ako sú Európska komisia a Európsky parlament
 • 40 % študentov poznalo meno komisára EK J.Fígela pre oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, zastupujúceho Slovensko v EÚ
 • 32% študentov vie, že vo voľbách do EP budeme voliť nie 14, ale iba 13 poslancov.
 • 21,3% prehlásilo, že sa volieb zúčastnia určite a 13% prehlásilo, že sa zúčastnia takmer isto.
 • Konštatujeme informačný deficit študentov o EP a činnosti slovenských poslancov EP po roku 2004

Projekt získal informácie aj o skupinovej štruktúre mladých ľudí podľa ich záujmu o politiku, o ich politickej orientácii a o iných faktoroch sprostredkovania získaných informácií v študentskom a rodičovskom prostredí.

Záujem o politiku

 • 5% študentov má veľký a 30% značný záujem o politiku.
 • 10% sa nachádza na ľavej a 15% na pravej strane politickej orientácie. Znamená to, že 25% študentov má politicky vyhranený záujem.
 • Študenti, ktorí sa o politiku nezaujímajú a študenti, ktorí ešte nie sú politicky vyhranení na pravo-ľavej škále prehlasujú, že ich politická orientácia, t.j.nezaujem o politiku (90%) a politická nevyhranenosť (60%) je identická s obdobnou profiláciou ich súčasných životných partnerov alebo priateľov.

S kým diskutujú

 • Najčastejšie študenti diskutujú o politike s otcom, rovnako chlapci i dievčatá. O niečo menej diskutujú chlapci i dievčatá aj so svojou matkou.
 • Osobitnú podobu majú diskusie o politike medzi rovesníkmi Chlapci diskutujú so svojimi partnermi vždy a často. Dievčatá diskutujú so svojimi priateľmi či priateľkami skôr príležitostne.
 • S učiteľmi o politike diskutujú študenti najmenej, skôr dievčatá ako chlapci. To zodpovedá situácii feminizácie nášho školstva.

Presvedčovanie partnerov

 • Až 55% študentov patriacich do skupiny s veľkým záujmom o politiku sa vždy a často sa snaží v diskusii prevedčiť svojich partnerov o správnosti svojich názorov,
 • Obdobne agresívne postupuje v presvedčovaní svojich partnerov iba 35% študentov zo skupiny s menším záujmom o politiku.

Politické a občianske aktivity

Tradičné občianske združovacie aktivity mladých ľudí sa prejavujú v rozličných ekologických a humanitárnych, ale najmä záujmových (kultúra a šport) organizáciách. Súčinnosť s politickými stranami je minimálna. Význam nadobúda moderná občianska participácia-napr. petície alebo diskusná komunikácia na internete. Pozoruhodným fenoménom medzi študujúcou mládežou je, že skoro 70 % darovalo finančné prostriedky v prospech špecializovaných občianskych hnutí (napr.Greenpeace, Amnesty International, Hodina života). Občianske aktivitity sa profesionalizujú a musia byť mediálne spektakulárne, aby ovplyvnili verejnú mienku artikuláciou akéhokoľvek skupinového záujmu.

Hodnotová orientácia a oblasti záujmu

Študentov najviac zaujíma kvalita vzdelávania a pracovné príležitosti. Európske témy, ktoré vyplývajú z integrácie Slovenska, ale aj procesy premien vládnutia v EÚ nepatria k prioritným. V ich hodnotovej orientácii sa do popredia dostala výchova detí a mládeže v rodine k poslušnosti a v škole k rešpektovaniu školského poriadku, k slušnosti a dodržiavaniu vzájomnej úcty žiakov a učiteľov. Násilie na ulici, v rodine a v škole ohrozuje všetkých. Študenti sa dožadujú rovnosti chudobných a bohatých pred zákonom. Obavy z ohrozenia kultúrnej identity Slovenska v dôsledku európskej integrácie ustupujú do úzadia.

Odporúčania z výskumu

I. Pre prácu s mládežou

Do popredia informačnej kampane zameranej na účasť mladých ľudí vo voľbách do EP by sa mali posúvať tie témy, ktoré ich najviac zaujímajú: práca a vzdelanie. Efektívne bude vyzdvihnúť a zdôrazniť to, čo a ako v oblasti vzdelávania a práce ovplyvnili európske inštitucie.

II. Pre výskum mládeže

Výskum študujúcej mládeže treba zopakovať po skončení volebnej kampane a uskutočnení volieb 6.6.2009 tak, aby sa identifikoval špecifický vplyv účasti študentov na vedomostnom teste a študentskom parlamente počas 5 mesiacoch.

pr_sk
pr_en

Dostupnosť dátového súboru:
neprístupný pre verejnosť

Dostupnosť výskumných nástrojov:
neprístupné pre verejnosť

Citácia:
Prvovoliči-študenti stredných a vysokých škôl. KP FF UCM v Trnave 2009

Záverečná prezentácia výskumu: