Identifikačný list výskumu ID: DAVM 010

Autor výskumu: Elena Gallová Kriglerová, IUVENTA v Bratislave
Obdobie zberu dát:
2006 (pilotná štúdia), 2006 (hlavný výskum)
Zber dát:
Terénny zber dát realizovala Agentúra sociálnych analýz „ASA“, s.r.o.

Abstrakt

Kampaň Rady Európy „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ“ prebieha v rokoch 2006 a 2007 na národných úrovniach vo viacerých štátoch Európy. Projekt kampane obsahuje špecifickú požiadavku poznať aké názory a postoje majú mladí ľudi k danej téme pred jeho začiatkom a po jeho skončení. Doterajšie výskumy zamerané priamo na mládež sa snažili iba identifikovať nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s problematikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie.

Tento výskum sa opiera o tri piliere kampane:

  • Rozmanitosť – vnímanie odlišnosti, tolerancia k iným, názory na znevýhodnenie a diskrimináciu, vzťahy mladých ľudí s príslušníkmi národnostných, sexuálnych, náboženských menšín a inak znevýhodnených skupín mladých ľudí
  • Ľudské práva – znalosti z oblasti ľudských práv, názory na vzdelávanie k ľudským právam na Slovensku, dodržiavanie ľudských práv
  • Občianska participácia mladých ľudí a neformálne vzdelávanie – miera participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, organizovanosť mladých ľudí a záujem o aktivity súvisiace s témami kampane. Výsledky výskumu prinášajú základné zistenia, ktoré môžu prispieť k efektívnejšiemu skúmaniu danej problematiky, ale predovšetkým ku komplexnejšiemu prístupu k práci s mládežou. Jedným z parciálnych cieľov výskumu bolo naformulovať základné odporúčania pre politiku mládeže, ktorá by mala zohľadňovať postoje a názory mladých ľudí, ale aj ich znalosti a ochotu participovať na občianskom živote spoločnosti.

Koncepcia výskumu bola konzultovaná s predstaviteľmi Ústavu informácii a prognóz školstva v Bratislave (dr. M. Bieliková a dr. M. Slovikova), CERYS FF UCM (prof. L. Macháček), výskumnej agentúry ASA (dr. V. Palásek), a IUVENTY (dr. J. Jambrichova).

Výskumná vzorka a výskumné nástroje: Reprezentatívnu vzorku tvorilo 1187 mladých ľudí vo veku 14 – 26 rokov. Reprezentatívna vzorka bola tvorená s cieľom porovnať údaje za rôzne vekové, vzdelanostné skupiny mladých ľudí, ľudí s rôznym zamestnaneckým statusom, národnosťou a vierovyznaním. Výskum bol realizovaný vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. Výskumnou technikou bol štandardizovaný dotazník, ktorý sa použil pri rozhovore face to face.

Výsledky výskumu

Mladí ľudia pomerne citlivo vnímajú problematiku znevýhodnenia a diskriminácie rôznych skupín obyvateľstva. Často bývajú svedkami porušovania ľudských práv. Ich postoje k menšinám sú ovplyvnené mnohými predsudkami. Pretrváva u nich ľahostajnosť k tomu, aké dôsledky má pre jednotlivé znevýhodnené skupiny. Mladí ľudia prejavujú nízku ochotu aktívne sa zapojiť do obrany práv znevýhodnených skupín obyvateľstva a dozvedieť sa viac o tejto problematike.

Mladí ľudia oveľa menej vnímajú problematiku znevýhodnenia a diskriminácie ako celá populácia Slovenska. Otvára sa teda priestor na mnohé aktivity zamerané na zlepšenie vnímania problematiky diskriminácie a tolerancie na Slovensku. Práve mladí ľudia by mali byť hlavnou cieľovou skupinou aktivít zameraných na šírenie tolerancie a akceptácie rozmanitosti.

Skupinou obyvateľstva, ktorá je vnímaná mladými ľuďmi najviac negatívne sú Rómovia. Predsudky voči nim sú hlboko zakorenené a prítomné vo všetkých vekových a vzdelanostných kategóriách. Aktivity v rámci kampane by mali byť zamerané na poukazovanie toho, že Rómovia nie sú homogénnou skupinou obyvateľstva a na prezentáciu pozitívnych príkladov. Keďže negatívne postoje sú najsilnejšie u tých mladých ľudí, ktorí žiadnych Rómov nepoznajú, je vysoko pravdepodobné, že ich postoje sú formované v procese socializácie vplyvom médií. V kampani by preto mali byť podporované projekty na vzájomné oboznamovanie kultúr a života Rómov a nerómov na Slovensku.

Homosexualita je na Slovensku stále tabuizovanou témou. Oveľa významnejšie ako negatívne postoje k homosexuálom sa ukazuje absolútna neinformovanosť mladých ľudí o tejto téme. Mladí ľudia nemajú jednoznačne vyprofilované názory. Aktivity v rámci kampane by sa teda mali orientovať predovšetkým na zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o tejto téme a na začatie verejnej diskusie. Ukazuje sa totiž, že čím viac informácií ľudia majú a čím viac poznajú vo svojom okolí ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, tým sú ich postoje tolerantnejšie.

Informačná kampaň na zvyšovanie tolerancie k utečencom a migrantom by sa mala zamerať predovšetkým na študentov základných škôl a stredných odborných učilíšť a na mladých ľudí z menších sídiel. Mladí ľudia sú nedostatočne informovaní o organizáciách, ktoré sa venujú pomoci ľuďom, ktorých práva sú porušované. Slovenské organizácie (predovšetkým Slovenské národné stredisko pre ľudské práva) by mali oveľa intenzívnejšie informovať o svojej činnosti, predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

Výučba k ľudským právam by mala prebiehať na školách menej formálne, študenti a žiaci by privítali skôr názorné príklady, väčší priestor na diskusiu a najmä prepojenie teórie na prax. Celkovo mladí ľudia nevedia zaujať jednoznačný postoj k tomu, ako sú ľudské práva na školách vyučované. V rámci kampane by preto mali byť podporované projekty a aktivity, ktoré prinášajú inovatívne formy výučby k ľudským právam.

Participácia mladých ľudí na veciach verejných je pomerne nízka. Jedným z najvýznamnejších zistení kampane je to, že samotná aktívna participácia mladých ľudí a ich organizovanosť neovplyvňuje postoje mladých ľudí k znevýhodneným skupinám a menšinám. Mládežnícke organizácie by preto mali vyvíjať viac aktivít zameraných na zvyšovanie tolerancie svojich vlastných členov.

Odporúčania výskumu

Ochota aktívne ovplyvňovať dianie vo svojom okolí je najvyššia u študentov gymnázií a vysokých škôl. Títo mladí ľudia by v rámci kampane mali byť oslovení, aby realizovali aktivity zamerané na zvyšovanie tolerancie a aktívnej participácie. Približne štvrtina respondentov vo výskume nemala doteraz na to príležitosť. V rámci kampane by preto mali byť podporované projekty, ktoré budú aktívnejšie zapájať mladých ľudí, ktorí majú záujem o témy rozmanitosti, znevýhodnenia a diskriminácie a zároveň motivovať tých, ktorí doteraz o takéto aktivity záujem neprejavili.

Školenia a semináre pozitívne ovplyvňujú postoje mladých ľudí k znevýhodneným skupinám a menšinám. Záujem o takéto aktivity sa prejavuje predovšetkým u žiakov základných a študentov stredných škôl. Semináre by však mali byť realizované neformálnou formou. Za najpútavejšie aktivity v rámci kampane považujú mladí ľudia propagačné materiály a koncerty. Ideálne preto je, ak sú koncerty a propagačné materiály sprevádzané aj ďalšími aktivitami, ktoré umožňujú hlbší vhľad do problematiky.

Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia osobne spoznávali príslušníkov jednotlivých menšín. Tí mladí ľudia, ktorí majú osobné kontakty s príslušníkmi menšín (či už národnostných, náboženských sexuálnych a iných) majú k nim oveľa pozitívnejšie postoje a vnímajú ich znevýhodnenie oveľa citlivejšie ako tí, ktorí s nimi do kontaktu neprichádzajú vôbec.

Literatúra

Záverečná správa z výskumu:

Elena Gallová Kriglerová (Centrum pre výskum etnicity a kultúry) Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane „ALL DIFFERENT – ALL EQUAL“ „KAŽDÝ INÝ- VŠETCI ROVNÍ“ ( november 2006), 38 s.