Identifikačný list výskumu ID: DAVM 017

Autori výskumu: Naďa Lohynová, Pedagogická fakulta TU, Trnava
Obdobie zberu dát:
2006
Zber dát:
osobná distribúcia v spolupráci s pedagogickými zamestnancami príslušných škôl a školských zariadení

Abstrakt

Výskum je zameraný na skúmanie vplyvu neformálnej kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie hodnotovej orientácie mládeže. Poukazuje na postoje mládeže k hodnotám estetickým, ekonomickým, mravným, sociálnym a vzdelávacím. Porovnáva hodnotové orientácie študentov gymnázií zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Ukrajiny. Výsledky výskumu sú podnetné pre zefektívnenie práce s mládežou vo voľnom čase v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a mládežníckych mimovládnych organizáciách.

Ciele výskumu

  • zistiť vplyv kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie hodnotovej orientácie mládeže,
  • zistiť vplyv kultúrno-umeleckej edukácie na formovanie estetických, sociálnych, mravných a vzdelávacích hodnôt,
  • zistiť, či sa prejavujú rozdiely v hodnotovej orientácii medzi respondentmi zo SR, ČR a Ukrajiny.

Metodika výskumu a výskumná vzorka

štandardizovaný dotazník HO-PO-MO (J. Vonkomer, 1991), likertová postojová škála (15 položiek). Výskumnú vzorku tvorilo 309 respondentov, z toho 113 zo Slovenskej republiky, 107 z Českej republiky a 89 z Ukrajiny. Výskum bol realizovaný v Nitre, Prahe a Užhorode na vybraných gymnáziách, v školských výchovovno-vzdelávacích zariadeniach a na ZUŠ. Výskum bol realizovaný náhodným výberom. Je reprezentatívny iba pre mládež študujúcu na gymnáziách. Umožňuje komparáciu hodnotovej orientácie mládeže v rámci troch krajín Európy.

Vek a pohlavie respondentov:
15 -18 rokov, 40% chlapci a 60% dievčatá

Obdobie zberu výskumných dát:
máj – jún 2006 (Nitra, Praha, Užhorod).

Predmet výskumu

Hodnotová orientácia študentov gymnázií navštevujúcich vo voľnom čase záujmové útvary kultúrno-umeleckého zamerania. Postoje študentov k hodnotám estetickým, ekonomickým, mravným, sociálnym a vzdelávacím.

Výsledky výskumu

Spôsob trávenia voľného času mládeže je najviac ovplyvnený sociálnymi hodnotami. Mladí ľudia počas štúdia na strednej škole preferujú vo voľnom čase venovanie sa blízkym a priateľom. Možnosť vzdelávania sa vo voľnom čase je pre mladých menej atraktívna, avšak významnejšia ako návšteva kultúrnych podujatí či ekonomicky prospešná činnosť. Tráviť voľný čas vzdelávaním je významnejšie pre respondentov z ČR ako zo SR či UKR. Záujem o návštevu kultúrnych podujatí vo voľnom čase je väčší u respondentov navštevujúcich záujmové útvary alebo inštitucionálne zariadenia umeleckého zamerania.

V otázkach štátnej politiky mládež vo všetkých troch skúmaných štátoch považuje za prioritné sociálne zabezpečenie občanov. O niečo menej významným je zvyšovanie úrovne ekonomiky štátu a prehlbovanie vzdelania občanov, ktoré je pre respondentov z ČR významnejšie.

Väčšina respondentov chce vyniknúť vo vedomostiach. Menej významné je vyniknutie v sociálnej oblasti. Vyniknutie v niektorom druhu umenia je atraktívnejšie v porovnaní s možnosťou vysokého zárobku, pričom počty respondentov navštevujúcich záujmové útvary alebo inštitucionálne zariadenia umeleckého zamerania sú v tejto kategórii takmer dvojnásobne väčšie.

Študenti nestotožňujú možnosť vyniknutia s možnosťou pracovného uplatnenia. Kým v orientácii na vyniknutie dominuje oblasť vzdelania, v pracovnom uplatnení prevažuje ekonomická oblasť. Uplatnenie sa v umeleckej oblasti je významnejšie pre respondentov navštevujúcich záujmové útvary umeleckého zamerania, pričom je percentuálne totožné s možnosťou vyniknutia. Pozícia úspešného výskumníka je pre respondentov zo SR a UKR menej príťažlivá, naopak pre respondentov z ČR zo všetkých oblastí najvýznamnejšia.

Medzi postojom k hodnotám a uznávaním hodnoty sa u mládeže neprejavili výrazné rozdiely, pričom výsledky korešpondujú s výskumami iných autorov (Klčovanská 2002, 2004, Sak 2004). Najvýraznejšie sa u mládeže prejavil postoj k hodnote zdravie a mravným hodnotám. Zachovala sa dominancia vzdelávacích hodnôt nad hodnotami ekonomickými. Postoj k umeleckým hodnotám je významnejší u študentov navštevujúcich záujmové útvary umeleckého zamerania.

Z hľadiska motivačných činiteľov mládež za najvýznamnejší motív považuje uspokojovanie záujmov, ktoré je významnejšie pre respondentov navštevujúcich umelecky zamerané záujmové útvary. O niečo menší význam má pre respondentov radosť zo subjektívneho prežívania dosiahnutých výsledkov. Incentívy ekonomického charakteru ako napr. výška platu a možnosť pracovného postupu sú vnímané mládežou menej intenzívne. Diskrepancia s vyššie uvedenými výsledkami v oblasti ekonomického uplatnenia môže byť podmienená o.i. nevyhraneným hodnotovým systémom.

Vplyv kultúrno-umeleckej edukácie sa výrazne prejavil pri formovaní estetických a mravných hodnôt, zatiaľ čo pri sociálnych a vzdelávacích hodnotách bol štatisticky nevýznamný. Postoj umelecky zameraných respondentov k ekonomickým hodnotám je v porovnaní s inými respondentmi menej významný.

Študenti navštevujúci záujmové útvary umeleckého zamerania vo všetkých skúmaných oblastiach zameraných na oblasť kultúry a umenia vykazovali vyššie skóre v porovnaní so študentmi, ktorí sa vo voľnom čase nezapájajú do organizovanej kultúrno-umeleckej činnosti.

Odporúčania výskumu

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrno-umeleckých aktivít pre mládež vo voľnom čase v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, zvýšiť angažovanosť mládeže v kultúrno-umeleckých podujatiach a podporovať ich propagáciu v médiách na miestnej, regionálnej a štátnej úrovní.

Publikácie

Lohynová, Naďa. 2006. Edukácia mládeže vo voľnom čase. Nitra: PF UKF, s. 200. Kvalifikačná práca. Nepublikovaný materiál.

Lohynová, Naďa. 2007. Možnosti formovania hodnotovej orientácie mládeže prostredníctvom kultúrno-umeleckej edukácie. In: Hodnoty a výchova. Brno: PdF MU, s. 345-350, ISBN 978-80-86633-78-7.

Lohynová, Naďa. 2008. Kultúrno-umelecká edukácia ako činiteľ formovania hodnotovej orientácie mládeže. In: Pedagogika voľného času – teória a prax. Trnava: PF TU, s.312 – 318, ISBN 978-80-8082-171-5.

Dostupnosť dotazníka:
je prístupný pre verejnosť

Citácia:
Edukácia mládeže vo voľnom čase. Nitra: PF UKF, 2006

Dostupnosť dátového súboru:
nie je prístupný pre verejnosť