Identifikačný list výskumu ID: DAVM 002

Autor výskumu: Macháček Ladislav, CERYS FF UCM v Trnave
Obdobie zberu dát:
2004
Zber dát:
ASA, s.r.o., Palisády 19, 814 94 Bratislava 1, Slovenská republika

Abstrakt

EUYOUPART (2003-2005) je nadnárodný projekt, financovaný v rámci 5.rámcového programu Európskej komisie. Jeho hlavným cieľom je vyvinúť nový prostriedok merania politickej účasti mladých ľudí v Európe. Projekt bol uskutočnený tímom výskumníkov z ôsmych členských štátov EÚ (Rakúsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Veľká Británia) pod vedeckou a administratívnou koordináciou SORA (http://www.sora.at/), Inštitútu pre sociálny výskum a analýzy, Rakúsko. Partnerom za Slovensko bolo CERYS-Centrum pre európsky a regionálny výskum mládeže FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

V priebehu tohto výskumu sa v roku 2004 uskutočnilo 8 030 rozhovorov s Európanmi vo veku 15 a 25 rokov. Z nich 53% stále navštevovalo školu, 34% už bolo zamestnaných a 7% bolo nezamestnaných. Hlavnou výzvou tohto výskumu bolo zabezpečiť porovnateľnosť zozbieraných údajov napriek odlišným politickým kultúram, odlišným možnostiam účasti, odlišným tradíciám výskumu, tak isto ako aj ťažkostiam v preklade špecifických termínov, vyplývajúcich z odlišnej kultúry. Nástroj merania, vyvinutý počas tohto projektu, je modelový dotazník, ktorý stavia na silných a slabých stránkach, existujúcich empirických štúdií o mládeži a politike.

Výskumný tím bol schopný dosiahnuť vysokú úroveň porovnateľnosti dát o aktuálnej politickej účasti mladých Europánov v ôsmych participujúcich krajinách. Toto je dôležitý úspech komparatívneho výskumu. Porovnateľné ukazovatele poskytujú realistický obraz politickej účasti mladých ľudí vo všetkých ôsmych participujúcich krajinách, ktorý môže slúžiť ako základ pre rozvoj európskej mládežníckej politiky.

Výsledky kvantitatívneho výskumu

Väčšina skúmanej mládeže sa nezaujíma o politiku. Predsa však tento výskum vzbudzuje nádej, že s vekom bude rásť záujem mladých Európanov o politiku. Prevažná väčšina verí, že voľby sú najefektívnejšou formou politickej participácie a relatívne vysoké percento využíva svoje volebné právo. Nakoniec je potrebné povedať, že aj keď mladí ľudia sú čoraz viac kritickejší voči prevládajúcemu politickému systému, stále využívajú svoje občianske práva a povinnosti v rámci zastupiteľskej demokracie. Protest sa stáva najdôležitejším spôsobom či formou vyjadrenia ich sociálnych a politických názorov. Nové sociálne hnutia a nové politické organizácie sú lepšie akceptované a sú atraktívnejšie ako tradičné hnutia a organizácie. Participácia na týchto nových formách rastie.

Mládež na Slovensku cez prizmu (prostredníctvom) historickej skúsenosti predchádzajúcich generácií vníma aj súčasné ekonomické a sociálne problémy (nezamestnanosť, bezdomovci, žobráci na uliciach) ako prekonateľné problémy, ktoré zatiaľ trpezlivo znášajú. Permanentné politické škandály chápu ako súčasť pluralitnej demokracie a ako udalosti, o ktorých sa radi porozprávajú. Pre mladých ľudí na Slovensku je typické to, že spájajú tradičné kultúrne hodnoty pôvodne vidieckej spoločnosti (rodina a príbuzenstvo, susedstvo a priateľstvo, solidarita, svojpomoc) s modernou orientáciou na integráciu do Európskej únie ako jedinej alternatívy fungovania Slovenska ako právneho štátu a ekonomickej prosperity jeho občanov. Dúfajú, že im členstvo Slovenska v EU prinesie viac sociálnej spravodlivosti a práce.

Výsledky kvalitatívneho výskumu

Rozhovory s vybranými skupinami mladých ľudí na Slovensku na tému politika a politická participácia naznačujú ich pripravenosť slobodne vyjadrovať svoje názory na najrozličnejšie otázky a problémy verejného života. Súčasne ukázali ako sa pôvodne vysoká a obligatorná, súčasne pasívna participácia na legitimizácii politickej moci komunistickej strany podstatne zmenila. Neparticipácia na voľbách prezidenta republiky alebo na referende sa interpretuje ako výraz vysokej politickej kultúry. Politická kultúra súčasnej mladej generácie sa ako celok zásadne odlišuje od politickej kultúry generácií socializovaných v podmienkach socialistického politického systému. Na druhej strane stále pôsobia aj v politickej kultúre mládeže tradičné hodnoty a normy. Pluralizácia politického systému a prehlbovanie sociálnej diferenciácie pôvodne homogénnej sociálnej štruktúry začínajú ovplyvňovať politickú kultúru mládeže.

Odporúčania výskumu

Výsledky, ktoré dosiahli mladí ľudia v teste politických znalostí, nie sú najlepšou vizitkou výchovy k občianstvu v škole na Slovensku, ale ako sme to ukázali v komparáciách, nielen na Slovensku. Záujem o politiku, najmä o politiku národnú, sa spája s rastom správnych znalostí o fungovaní demokracie. Napr.na Slovensku rovnako poskočí úroveň správnych znalostí, či už sa mladí ľudia hlásia k „ľavici“ či „pravici“(71-72%). Vyhranenejšie politické presvedčenie, a teda záujem o politiku sa viaže na isté elementárne znalosti o demokracii a jej fungovaní. Indikátor 8 politických znalostí naznačuje, že postupne s vekom od 15 do 25 rokov sa jeho úroveň na Slovensku zlepšuje, s výnimkou znalostí o fungovaní parlamentnej demokracie. Tieto znalosti veľmi súvisia s procesom školskej edukácie o demokracii a občianstve v špecializovaných predmetoch- občianska výchova alebo náuka o spoločnosti. Podstatne tieto znalosti ovpyvňuje proces transformácie politického systému v postkomunistických krajinách akou bolo aj Slovensko.

Publikácie

Macháček L.: Záverečná správa z výskumu Politická participácia mladých ľudí v Európe: (sociologický výskum) Trnava, CERYS FF UCM, 2005. – 58 s..
publikácia na stiahnutie (196.88 KB)

Macháček L.: Politická participácia mladých ľudí na Slovensku. Mládež a spoločnosť. 2005,č.2, ss.39-55
publikácia na stiahnutie (249.68 KB)

Macháček L.: Political Knowledge and the political attitudes of youth in EU and Slovakia. In CENYR,UCM Trnava 2005.pp. 36-46
publikácie na stiahnutie (260.80 KB)

Macháček L.: Slovenská mládež:Test elementárnych znalostí o politike a demokracii. Pedagogická orientace 2,2005,ss.15-21

Typ výberu, zber a vzorka

Prvou empirickou etapou (február 2004) výskumnej stratégie bol kvalitatívny výskum formou skupinových rozhovorov s cieľovými skupínami (5) a individuálnych (4) hĺbkových rozhovorov.

Druhou empirickou etapou (december 2004 a január 2005) bol rozsiahly empirický výskum na výskumnej vzorke 982 respondentov od 15 do 25 rokov formou rozhovorov face to face. Zber údajov zabezpečovala ASA s r.o. (dr.V.Palásek), Palisády 32, Bratislava.

Citácia:
CERYS FF UCM v Trnave: Politická participácia mladých ľudí 2004 / október 2004

Dostupnosť dátového súboru:
prístupný pre verejnosť od roku 2007

Data file v SPSS:

Ďalšia dokumentácia: