Centrum dobrovoľníctva o. z. v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Radou študentov mesta Banská Bystrica

Druh (výskum/prieskum): regionálny výskum

Typ prieskumu: kvantitatívno- kvalitatívny výskum

Názov výskumu/prieskumu: Mladí ľudia v meste Banská Bystrica – Potreby detí a mládeže v meste Banská Bystrica

Abstrakt:

Výskum zameriava pozornosť na zistenie potrieb detí a mladých ľudí v meste Banská Bystrica prezentuje základné údaje o tejto skupine obyvateľov nášho mesta, identifikuje jej potreby a výzvy, ale aj hlavné trendy v niektorých oblastiach a problémy. Zámerom výskumu je poskytnúť podklad pre tvorbu mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica založenej na skutočnom poznaní východiskovej situácie.

Obdobie zberu dát:

október 2016 – marec 2017

Ciele výskumu/prieskumu:

Cieľom výskumu bolo získať a vytvoriť relevantné podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v meste Banská Bystrici založené na reálnych potrebách detí a mládeže.

Použité výskumné metódy:

V rámci výskumných metód boli využité viaceré výskumné prístupy a stratégie:

1, Analýza existujúcich dokumentov a opatrení zameraných na mladých ľudí na regionálnej alokálnej úrovni- údaje o mládeži v meste Banská Bystrica a vybraných oblastiach získané z voľne prístupných databáz  a dokumentov o meste Banská Bystrica.

2, Mapovanie a zisťovanie informácií o subjektoch zameraných na prácu s deťmi a mládežou v meste – súčasťou analýzy aktuálneho stavu je mapovanie fungujúcich subjektov zameraných na prácu s deťmi a mládežou v obci/meste či v konkrétnych mestských častiach. Mapovanie sa dotýka subjektov z rôznych sektorov zameraných na  rôzne vekové skupiny detí a mládeže (zariadenia sociálnych služieb, občianske združenia, centrá voľného času, školy a školské zariadenia, cirkevné zariadenia, športové a umelecké kluby, múzeá, miestne médiá a pod.).

3, Zisťovanie názorov a potrieb detí a mladých ľudí žijúcich na území obce/mesta prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Realizácia dotazníkového prieskumu na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí v meste zameraná na rôzne témy a oblasti: participáciu, voľný čas, dobrovoľníctvo, hodnotenie realizovaných aktivít v obci/meste a pod. Po stanovení cieľa výskumu, výskumných otázok a vzorky výskumu vytvoríme dotazník a zabezpečíme zber údajov. Zber odpovedí prebiehal osobnou formou (face to face rozhovormi) alebo prostredníctvom online aplikácií. Výstupy z dotazníkového zisťovania sme vyhodnocovali s použitím štatistických metód a postupov.

4, Individuálne rozhovory s expertmi v oblasti práce s deťmi a mládežou a mladými ľuďmi- Pri výbere ľudí pre interview sme vyhľadali autority vo svojom odbore (v našom prípade dôležití ľudia z komunity, ktorí majú špecifické skúsenosti s deťmi a mladými ľuďmi a ich potrebami či mladí lídri). Rozhovory boli založené na metodike Novovynárajúcich sa potrieb detí a mládeže.

5, Fokusové (diskusné) skupiny s mladými ľuďmi a kľúčovými aktérmi v oblasti práce s deťmia mládežou- fokusová skupina je facilitovaná (riadená/organizovaná) diskusia ľudí, ktorí majú spoločný vzťah k zadanej téme. Fokusové skupiny boli založené na metodike Novovynárajúcich sa potrieb detí a mládeže. Proces analýzy kvalitatívnych dát má svoju postupnosť. Pri vytváraní nášho postupu spracovania dát sme preferovali analytický proces, ktorý súvisel s odpoveďou na stanovený cieľ. Z fokusových skupín a individuálnych rozhovorov, ktoré boli zvukovo zaznamenané, sme si najprv vytvorili prepis. Nasledovalo otvorené kódovanie, tvorba a rozvíjanie kategórií, pomenovanie kategórií, riešenia- hľadnie súvislosti a prepojenie s javom či potrebami v získaných dátach.

Veľkosť výskumnej vzorky:

Reprezentatívnu výskumnú vzorku kvantitatívneho výskumu tvorilo spolu 602 respondentov a respondentiek žijúcich v meste Banská Bystrica vo veku od 15 rokov. Do vekových skupín patriacich pod mládež bolo možné zaradiť dve vekové skupiny: od 15 do 24 rokov a od 25 do 34 rokov. Veková skupina 15 až 24 rokov bola zastúpená 139 respondentmi a respondentkami, veková skupina 24 až 35 rokov 127 respondentmi a respondentkami, spolu tieto skupiny predstavovali 266 respondentov a respondentiek.

Celkovo sme zrealizovali 15 fokusových skupín, na ktorých sa zúčastnilo 142 ľudí, z toho do 30 rokov 117, nad 30 rokov 25. Z hľadiska rodu boli ženy zastúpené počtom 95 a muži 47. Fokusové skupiny boli realizované  v prostredí škôl, komunitných centier, materských centier, detských a mládežníckych organizácií. Dĺžka fokusovej skupiny sa pohybovala od 45 do 120 minút.

Pre realizáciu individuálnych rozhovorov sme oslovili kľúčové osoby pracujúce s mládežou v rôznych oblastiach a mladých lídrov. Celkovo bolo zrealizovaných 22 rozhovorov, z toho 10 s mužmi a 22 so ženami. Priemerná dĺžka rozhovoru bola 60 minút.

Závery a hlavné zistenia výskumu:

Mladí ľudia v meste Banská Bystrica a ich potreby predstavujú aktuálnu ale aj perspektívnu oblasť záujmu územnej samosprávy, ale aj ďalších aktérov realizujúcich a ovplyvňujúcich mládežnícku politiku na tejto úrovni jej implementácie. Správa z výskumu zameraného na potreby detí a mladých ľudí v meste Banská Bystrica ponúka faktografické, sociodemografické a výskumné údaje a zistenia, ktoré boli spracované na základe obsahovej a funkčnej analýzy príslušných dokumentov a výsledkov z realizácie pološtrukturovaných rozhovorov a fokusových skupín zameraných na identifikáciu potrieb, problémov, výziev a trendov v živote banskobystrickej mládeže, ktoré by sa mali stať relevantným východiskom tvorby mládežníckej politiky v meste Banská Bystrica.

Potreby detí a mládeže v Banskej Bystrici týkajúce sa ich životného štýlu a možnosti ich saturácie súvisia s ich životom vo virtuálnej realite, fenoménom rýchlej doby a presýtenia informáciami, vyššou toleranciou k negatívnym javom a extrémizmom, zvyšujúcimi sa sociálnymi rozdielmi, štrukturovanosťou detstva a neskorším osamostatňovaním mladých ľudí, či so zmenami vzťahov medzi ľuďmi. Potreby mladých Banskobystričanov v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít sa týkajú predovšetkým kontinuálne prebiehajúcej zmeny role školy v živote detí a mládeže a existujúcich odlišností v trávení voľného času detí a mládeže v porovnaní s celou populáciou mesta Banská Bystrica.

Život mladých ľudí v Banskej Bystrici ovplyvňuje aj situácia na trhu práce a možnosti uplatnenia ich pracovného potenciálu, tvorivosti a podnikavosti. Tieto možnosti hodnotili mladí Banskobystričania ako menej uspokojivé, pričom poukazovali na nedostatok pracovných príležitostí, či odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia.

Účasť mladých ľudí na verejnom živote Banskej Bystrice formou participácie a dobrovoľníctva zahŕňa

pomerne široký rozsah aktivít. V oblasti formálneho dobrovoľníctva ide najmä o vykonávanie organizovaných neplatených aktivít v prospech iných ľudí, ale mladí ľudia sa v meste Banská Bystrica zapájali aj do neformálnych dobrovoľníckych aktivít a viacerými spôsobmi sa angažovali aj na riešení miestnych problémov.

Odporúčania z výskumu:

Dôležitou súčasťou saturovania potrieb mladých ľudí je oblasť zdravia a zdravotného stavu detí a mládeže v Banskej Bystrici. Empirické dáta v tejto oblasti poukazujú na problematiku drogovej závislosti a zdravého, ale i nezdravého životného štýlu detí a mládeže, čo predstavuje istú ambivalentnosť životných stratégií mladých ľudí v segmente zdravie. Význam rodiny v živote adolescentov, ale aj mladých dospelých je témou, v oblasti ktorej by mala intervenovať aj miestna samospráva. Zistené javy, na ktoré by sa mala zamerať mládežnícka politika mesta Banská Bystrica, sú predovšetkým zmeny vzťahov v rodine a problematika predčasných partnerských vzťahov a sexuálnych skúseností.

Súčasťou obyvateľstva Banskej Bystrice sú aj mladí ľudia ohrození sociálnym vylúčením a mládež so špecifickými potrebami, na ktorých by tiež mala byť zameraná sociálne inkluzívna mládežnícka politika mesta. K empiricky potvrdeným problémom patrí predovšetkým segregácia mladých ľudí so zdravotným postihnutím a poukázanie na negatívne javy v živote rómskych detí a mládeže.

Prezentovaná analýza je prvým krokom ku koncipovaniu mládežníckej politiky v meste založenej na skutočnom poznaní potrieb detí a mládeže a zhodnotení východiskovej situácie v tejto oblasti.

Kontaktná osoba: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Záverečná správa z výskumu a ďalšia dokumentácia: http://mladez.centrumdobrovolnictva.sk/images/sprava_o_mladezi_final.pdf